Viet bai ve Cong bang.

Cong bang xa hoi Viet Nam thuc trang & giai phap: http://209.85.229.132/search?q=cache:TGLZxE-Tg4gJ:thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/11/25/cng-b%E1%BA%B1ng-x-h%E1%BB%99i-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-nh%E1%BA%ADn-di%E1%BB%87n-v-gi%E1%BA%A3i-php-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n/+C%C3%B4ng+b%E1%BA%B1ng+%E1%BB%9F+nh%E1%BB%AFng+x%C3%A3+h%E1%BB%99i+D%C3%A2n+Ch%E1%BB%A7&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=uk

VỀ MỤC TIÊU “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH” http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=20596

Suy nghĩ về công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay   http://my.opera.com/vanchi/blog/show.dml/876638

Công bằng xã hội – Mục tiêu cốt lõi trong chính sách xã hội của Đảng ta: http://my.opera.com/xahoihoc/blog/cong-bang-xa-hoi-muc-tieu-cot-loi-trong-chinh-sach-xa-hoi-cua-dang-ta

Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30231&cn_id=333390

Công bằng trong chăm sóc sức khỏe: VN đứng 187/191 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=74445&ChannelID=3
 
Công bằng xã hội và kinh tế http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7414&rb=0305
 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: